Night News Editor/ Nagnuusredakteur - Netwerk24
Media24
Johannesburg, Gauteng
Permanent
Apply
Posted 13 April 2018

Job Details

Job Description

Company Overview
24.com is a leading African network of popular digital publishing brands and online services across internet, mobile, applications, job listings and interactive TV. Centered on News24, 24.com is dedicated to creating and sustaining uniquely African online and mobile communities. As South Africa's largest digital publishing house, the network welcomes over 6 million local unique browsers monthly.

 

24.com is een van Afrika se voorste netwerke wat gewilde digitale uitgewershandelsmerke en aanlyndienste oor die internet, mobiele toestelle, apps, werkadvertensies en interaktiewe TV insluit. Met News24 as middelpunt, is 24.com verbind tot die skepping en instandhouding van unieke aanlyn- en mobiele gemeenskappe in Afrika. As Suid-Afrika se grootste digitale uitgewery verwelkom die netwerk meer as 6 miljoen plaaslike unieke blaaiers elke maand.


Job Summary

Netwerk24 requires the services of an experienced Night News Editor in its Cape Town or Johannesburg office. The position reports to the News Head: Netwerk24. The successful candidate will manage, coordinate and help drive relevant, fresh and accurate content for Netwerk24 daily from 15:00 to 23:00.

Netwerk24 is op soek na ’n ervare nagnuusredakteur in die Kaapstad- of Johannesburg-kantoor. Die persoon in dié pos sal aan Netwerk24 se nuushoof rapporteer. Die suksesvolle kandidaat sal daagliks tussen 15:00 en 23:00 help om toepaslike, vars en akkurate inhoud vir Netwerk24 te bestuur, te koördineer en te dryf.

Responsibilities and Duties

Manage, coordinate and drive relevant, fresh and accurate content. Identify and evaluate news articles suitable for the readers of Netwerk24; Deliver a comprehensive news journal at the end of the evening shift; Coordinate news collection during the evening shift to reach digital deadlines; Identify and develop news articles and news themes; Identify strong follow-up angles; Stay on top of news from across the whole media spectrum; Liaise with and coordinate news coverage from external bureaus, district offices and departments; Identify and create story ideas and themes on the general news front (including identifying photographs and other visual material); Brief out and give feedback to reporters about stories and ensure that stories are factually complete and correct; Monitor the progress of articles and reports throughout the news cycle; Stay on top of national news and important international news; Work together with the national head of news to ensure a balanced and topical digtital news supply. Work with the News Editors and National News Editor to plan evening coverage and early morning content. Work closely with the home page team of Netwerk24 and the production teams of the daily newspapers Beeld, Die Burger and Volksblad and inform them about breaking and other news in the evenings. Be willing to work overtime.

Bestuur, koördineer en dryf toepaslike, vars en akkurate inhoud. Identifiseer en evalueer toepaslike nuusberigte vir die lesers van Netwerk24; Lewer ‘n omvattende nuusdagboek aan die einde van die aandskof; Koördineer nuusinsameling om digitale spertye te haal; Identifiseer en ontwikkel nuusberigte en nuustemas; Identifiseer sterk opvolghoeke; Bly op die hoogte van nuus regoor die mediaspektrum; Skakel met en koördineer nuusdekking van buite-buro’s, streekkantore en afdelings; Identifiseer en kom vorendag met storie-idees en -temas op die algemene nuusfront (dit sluit die identifisering van foto’s en ander visuele materiaal in); Gee opdragte en terugvoer aan verslaggewers oor stories en sorg dat stories feitelik volledig en korrek is; Monitor die vordering van berigte regdeur die nuussiklus; Bly op die hoogte van nasionale nuus en belangrike internasionale nuus; Werk saam met die nasionale nuushoof om 'n gebalanseerde en aktuele digitale nuusaanbod te bewerkstellig. Werk saam met die nuusredakteur en nasionale nuusredakteur om nuusdekking saans en oggendstories te beplan. Werk nóú saam met die tuisbladspan van Netwerk24 en die produksiespanne van die dagblaaie Beeld, Die Burger en Volksblad en stel hulle in kennis van brekende en ander nuus gedurende die aand. Wees bereid om oortyd te werk.


Qualifications and Skills

A relevant tertiary qualification in Journalism or Media Studies; Between five and seven years' experience in a news office; A thorough working knowledge of the media environment and media law; Proven experience in a news management role would be a strong recommendation;
 
The ability to work under pressure and meet strict deadlines. Excellent human relations; Excellent verbal and writing skills in Afrikaans; Problem solving skills; Attention to detail; Planning and organising skills; The ability to work under pressure; Initiative and creativity; A very good understanding of and passion for the digital news environment; Problem-solving abilities, as well as planning and organising skills. Sound judgment skills.


Toepaslike tersiêre kwalifikasie in joernalistiek of mediastudies; Tussen 5 en 7 jaar ervaring in 'n nuuskantoor; Deeglike kennis van die mediaomgewing en mediareg; Bewese ervaring in 'n nuusbestuur-rol sal 'n sterk aanbeveling wees.

Uitstekende menseverhoudings; Uitstekende mondelinge en skryfvaardighede in Afrikaans; Probleemoplossingsvaardighede; Aandag aan detail; Beplannings- en organisatoriese vaardighede; Vermoë om onder druk te werk; Inisiatief en kreatiwiteit; ‘n Aanvoeling, begrip en passie vir die digitale nuusomgewing. Uitstekende oordeelsvermoë.