Journalist Huisgenoot
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 16 March 2020

Job Details

Job Description

Huisgenoot magazine has a vacancy for a journalist. The candidate will be based in Cape Town and will report to the news editor. The main purpose of the role is to produce exclusive, relevant, compelling and factually correct news articles for the publication to deadline on a weekly basis and to create news content for the publication’s online platforms on a daily basis.

Minimum Requirements             

 • Diploma or degree in journalism, languages or media studies;
 • At least 5 years of experience which should include experience writing for a magazine or newspaper;
 • Good general knowledge;
 • Excellent writing skills in Afrikaans;
 • Understand how to use social media;
 • Knowledge of the publication's target market;
 • Knowledge of topical issues and current affairs;
 • Valid driver’s licence;
 • Proficient in relevant computer software packages;

Skills & Competencies  

 • Passion for the media;
 • Good people skills;
 • Good decision-making abilities;
 • Persistence and results orientation;
 • Questioning and listening skills;
 • The ability to work independently;
 • Resilience;
 • The ability to work under extreme pressure and to strict deadlines;
 • Good time management skills and the ability to multitask effectively and follow through;
 • Sound news judgement

Duties & Responsibilities             

 • Secure and write exclusive stories for the magazine;
 • Investigate and research article content for news and/or feature stories to be used in print and online;
 • Write quality news and feature articles, adhering to strict deadlines, for print and digital platforms;
 • Generate ideas for exclusive and other news stories for print and digital platforms;
 • Adhere to the magazine's quality, style and content standards;
 • Comply with the requirements of the South African Press Code;
 • Generate and liaise with a network of contacts to produce exclusive stories and to assist with research or completion of articles/features for print and digital platforms.

 

Huisgenoot het ’n vakante pos vir ’n joernalis. Die kandidaat sal in Kaapstad gebaseer wees en aan die nuusredakteur rapporteer. Die hoofdoel van die rol is om weekliks eksklusiewe, relevante, boeiende en feitelik korrekte nuusartikels binne die spertyd te lewer en op ’n daaglikse basis nuusinhoud vir die publikasie se digitale platforms te skep. Die joernalis kan ook by uiteenlopende opwindende projekte betrek word.

Minimum Vereistes       

 • Diploma of graad in joernalistiek, tale of mediastudies;
 • Minstens vyf jaar ondervinding, wat insluit ervaring met skryf vir ’n tydskrif of koerant;
 • Goeie algemene kennis;
 • Uitstekende skryfvaardighede in Afrikaans;
 • Verstaan hoe om sosiale media te gebruik;
 • Kennis van die publikasie se teikenmark;
 • Kennis van aktuele sake;
 • Geldige rybewys;
 • Bedrewenheid in relevante rekenaar-sagtewarepakkette

 

Vaardighede en Vermoëns         

 • Passie vir media;
 • Goeie mensevaardighede;
 • Goeie besluitnemingsvermoë;
 • Deursettingsvermoë en ingesteldheid op resultate;
 • Ondervragings- en luistervaardighede;
 • Vermoë om onafhanklik te werk;
 • Uithouvermoë;
 • Vermoë om onder uiterste druk te werk en streng spertye te haal;
 • Goeie tydbestuur en die vermoë om gelyktydig en doeltreffend verskeie take uit te voer en af te handel
 • Goeie oordeelsvermoë ten opsigte van nuus

 

Pligte en Verantwoordelikhede

 • Verkry en skryf eksklusiewe stories vir die tydskrif;
 • Ondersoek en doen navorsing oor artikelinhoud vir stories om in tydskrif en aanlyn gepubliseer te word;
 • Skryf gehaltekopie vir artikels, binne streng spertye, vir gedrukte- en digitale platforms;
 • Genereer idees vir eksklusiewe en ander nuusstories vir gedrukte- en digitale platforms;
 • Voldoen aan die tydskrif se gehalte-, styl- en inhoudstandaarde;
 • Voldoen aan die vereistes van die Suid-Afrikaanse Perskode;
 • Skep en skakel met netwerk van kontakte om eksklusiewe stories te lewer en te help met navorsing of voltooiing van artikels vir gedrukte- en digitale platforms.