ADJUNKREDAKTEUR/DEPUTY EDITOR SA JAGTER/HUNTER
Media24
Pretoria, Gauteng
Permanent
Apply
Posted 25 October 2018 - Closing Date 07 December 2018

Job Details

Job Description

Die tydskrif SA Jagter/Hunter beskik oor 'n vakante pos vir 'n adjunkredakteur. Die suksesvolle kandidaat sal vanuit ons Gautengse kantoor in Pretoria werk.

 

Gegewe die diensbillikheidsbeleid van Media24 sal voorkeur gegee word aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

 

HOOFVERANTWOORDELIKHEDE:

 • Bestuur en skakel met skywers (intern en ekstern) oor alle redaksionele aspekte
 • Genereer en ontwikkel storie-idees relevant tot die teikenmark
 • Oorsig oor die opdraggewing en bestuur van glansinhoud
 • Skep van redaksionele idees en bronartikels
 • Skryf artikels oor ‘n verskeidenheid onderwerpe in ooreenstemming met die tydskrif se styl
 • Evalueer en redigeer artikels om te verseker dat dit in lyn is met die inhoud, aard en styl van die tydskrif
 • Help die redakteur om die artikels en inhoud van die tydskrif saam te stel
 • Kommunikeer duidelike instruksies aan medewerkers en bestuur inhoud tot by voltooiing.
 • Verteenwoordig die tydskrif by funksies wat binne die tydskrif se bestek val
 • Neem deel aan en dra by tot strategiese beplanning
 • Assisteer die redakteur in die implementering van redaksionele beleide en die strategiese visie van die handelsnaam
 • Help om te verseker dat die handelsnaam binne redaksionele begrotings funksioneer

 

 

BEVOEGDHEIDSVEREISTES EN ERVARING

 

 • Minstens vyf jaar ervaring in ‘n skryf- of tydskrifomgewing
 • ‘n Passie vir die mediabedryf
 • Basiese kennis van Microsoft Office
 • Die vermoë om oortyd te werk wanneer spertye dit noodsaak
 • Uitstekende kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede
 • Kennis van SA Jagter/Hunter se mark en die vermoë om hierdie kennis om te skakel in fassinerende redaksionele inhoud
 • Uitstekende Engelse en Afrikaanse taalvaardighede – moet artikels kan skryf en redigeer in albei tale
 • ‘n Belangstelling in en tegniese kennis van relevante onderwerpe (wild, gewere, jag, optiese produkte soos teleskope, ens.)
 • Goeie fotografievaardighede (bekend met SLR- tipe kameras en in staat om foto’s van goeie gehalte te neem)

SA Jagter/Hunter magazine has a vacancy for a Deputy Editor. The successful candidate will be based in our Gauteng office in Pretoria.

 

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.

 

MAIN RESPONSIBILITIES:

 • Manage and liaise with writers (internal and external) on all editorial aspects
 • Generate and develop story ideas that are relevant to the target market
 • Oversee the commission and management of features content
 • Originate editorial ideas and source articles
 • Write articles on a variety of topics in line with the magazine’s style
 • Evaluate and edit features to ensure they are in line with content, tone and style of the magazine
 • Assist the Editor in compiling the features and department sections content of the magazine
 • Communicate clear briefs to contributors and manage content to completion
 • Represent the magazine at events that falls within the magazine’s ambit
 • Participate in and contribute to strategic planning
 • Assist the Editor in implementing editorial policy and strategic vision of the brand
 • Assist in ensuring that the brand operate within editorial budgets

 

 

COMPETENCY REQUIREMENTS AND EXPERIENCE

 

 • At least five years’ experience in a writing or magazine environment
 • A passion for the media industry
 • Working knowledge of Microsoft Office
 • The ability to work overtime when deadlines demand it
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Knowledge of SA Jagter/Hunter’s market and the ability to translate this knowledge into compelling editorial content
 • Outstanding English and Afrikaans language skills – must be able to edit and write articles in both languages
 • An interest in and technical knowledge of relevant subject matter (wild game, firearms, hunting, optic products such as telescopes, etc)
 • Good photography skills (familiar with SLR- type cameras and be able to take quality photo’s)