Marketing Manager: Afrikaans News/ Bemarkingsbestuurder: Afrikaanse Nuus
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 06 November 2019 - Closing Date 14 November 2019

Job Details

Job Description

Media24 has an exciting opportunity for a Marketing manager for its Afrikaans News division.

The purpose of this role would be to develop, implement and manage the marketing strategy for the division to ensure an increased awareness of the brands and to ensure that the various target markets are constantly exposed to the brands. This position will be located in Cape Town.

Key responsibilities:

 • Develop and implement a marketing strategy for the division that aims at actively increasing market share and grows subscriptions in digital and print;
 • Manage and ensure the execution of all marketing plans (strategic and tactical) that have been developed in consultation with the key stakeholders;
 • Work closely with the Call Centre to create innovative solutions in order to grow subscriptions in print and digital;
 • Develop and sustain relationships with decision makers, advertisers and other relevant media;
 • Effectively negotiate with sponsors and partners;
 • Coordinate PR projects and liaise with PR companies and agencies, issue press releases when required;
 • Prepare monthly departmental management reports;
 • Compile and deliver the annual budget that supports the marketing strategy and operating plan;
 • Manage and attain budget objectives;
 • Work closely with the Editors and Advertising managers to support the marketing strategies;
 • Motivate, manage and develop the marketing team to ensure the achievement of performance

Skills and competencies:

 • Excellent written and verbal communication skills
 • Digital marketing
 • Events planning
 • Negotiation skills
 • Networking and relationship-building skills
 • Innovative and creative thinking
 • Analytical
 • Conceptual thinking
 • Decision-making ability
 • Insightful
 • Customer-centric
 • Strategic thinking
 • Leadership skills

 Key requirements:

 • Relevant degree with emphasis on marketing
 • An MBA (would be advantageous)
 • At least 5 - 6 years’ experience in marketing in a related industry, of which 3 years were on a senior level
 • Proficiency in relevant software packages and applications;
 • Knowledge of international best practices in the fieldMedia24 het ’n opwindende geleentheid vir ’n bemarkingbestuurder in sy Afrikaanse Nuus-afdeling. Die doel van die rol is om die bemarkingstrategie vir die afdeling te ontwikkel, te implementeer en te bestuur om verhoogde bewusmaking van die handelsmerke te verseker en om te verseker dat die verskeie teikenmarkte gedurig aan die handelsmerke blootgestel word. Hierdie pos bestaan in Kaapstad.

 

Sleutelverantwoordelikhede:

 • Ontwikkel en implementeer ’n bemarkingstrategie vir die afdeling met die doel om markaandeel aktief te verhoog en subskripsies in digitaal en druk te groei;
 • Bestuur en verseker die uitvoer van alle bemarkingplanne (strategies en takties) wat ontwikkel is in konsultasie met die sleutelbelanghebbendes;
 • Werk in noue verband saam met die inbelsentrum om innoverende oplossings te skep om subskripsies in digtaal en druk te groei;
 • Ontwikkel en handhaaf verhoudings met besluitnemers, adverteerders en ander verwante media;
 • Onderhandel doeltreffend met borge en vennote;
 • Koördineer skakelwerkprojekte en skakel met skakelwerkmaatskappye en -agentskappe, reik persverklarings uit wanneer nodig;
 • Voorbereiding van maandelikse departementele bestuursverslae;
 • Opstel en lewering van die jaarlikse begroting wat die bemarkingsstrategie en bedryfsplan ondersteun;
 • Bestuur en behaal begrotingobjektiewe;
 • Werk in noue verband saam met die redakteurs en advertensiebestuurders om die bemarkingstrategieë te ondersteun;
 • Motiveer, bestuur en ontwikkel die bemarkingspan om prestasie te verseker.

Vaardighede en bevoegdhede:

 • Uitstekende geskrewe en gesproke kommunikasievaardighede
 • Digitale bemarking
 • Geleentheidbestuur
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Opbou van skakelpunte en verhoudingbouvaardighede
 • Innoverende en kreatiewe dinkwerk
 • Analitiese vaardighede
 • Konsepsuele dinkwerk
 • Besluitneemvermoë
 • Insiggewendheid
 • Kliëntgesentreerdheid
 • Strategiese dinkwerk
 • Leierskapvaardighede

Sleutelvereistes:

 • Toepaslike graad met klem op bemarking
 • ’n M.B.A. (sal voordelig wees)
 • Minstens 5 - 6 jaar ervaring in bemarking in ’n verwante bedryf, met 3 jaar op ’n senior vlak
 • Bedrewenheid in toepaslike sagtewarepakkette en toepassings;
 • Kennis van internasionale beste praktyke in die veld