Editor: Tygerburger/ Redakteur: Tygerburger
Media24
Bellville, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 01 October 2018 - Closing Date 16 October 2018

Job Details

Job Description

TygerBurger, flagship community newspaper of the WP Media group in the northern suburbs of Cape Town is looking for an editor for its 14 editions. This is a key position and the person would report to the group publisher of WP Media.

 

The successful candidate should have community newspaper experience and have strong team leadership abilities. He or she should have excellent planning and organisational skills, good communication and presentation skills and should be proactive.

 

Minimum requirements:

 • At least eight years’ experience in an editorial environment;
 • Sound experience in managing a team
 • Excellent writing and editing experience in both English and Afrikaans;
 • Page planning and layout experience;
 • Be familiar with Eidos and Xsmile;
 • A keen news sense and is versatile;
 • Initiative and can act independently;
 • Excellent command of spoken Afrikaans and English;
 • Can work under pressure;
 • Is prepared to work irregular hours; and
 • Has a valid driver’s licence           

 

Key responsibilities:  

 • Lead, motivate, mentor and inspire a team;
 • Plan each of the 14 zoned editions of TygerBurger
 • Identify, evaluate and edit news specifically for the target market and type of publication;
 • Take responsibility for editorial content;
 • Ensure that the publication adheres to all governing laws, as well as the Press Code of South Africa, ensuring that libellous information, letters etc. are not published;
 • Coordinate news gathering to achieve deadlines;
 • Train and guide journalists in the style required by the relevant publication or title;
 • Ensure that all copy is delivered within stipulated deadlines and to standard;
 • Ensure all deadlines are met;
 • Liaise with management and advertising department to ensure the best possible product is produced on a weekly basis;
 • Promote commercial opportunities in cooperation with the advertising department;
 • Clearly understand the reader by continually evaluating feedback and comment, while also monitoring, evaluating and implementing trends in global media;
 • Represent the publication in a credible, professional and ethical manner; and
 • Manage the editorial budget and costs

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groupsTygerBurger, die vlagskip-gemeenskapskoerant van die WP Media-groep in die noordelike voorstede van Kaapstad, soek 'n redakteur vir sy 14 uitgawes. Dit is 'n sleutelposisie en die persoon sal aan WP Media se groepuitgewer  verslag doen.

 

Die suksesvolle kandidaat moet gemeenskapskoerant-ervaring hê en oor sterk spanleierskapvermoëns beskik. Hy of sy moet uitstekende beplannings- en organisatoriese vaardighede asook goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede hê en moet proaktief wees.

 

Minimumvereistes:

 • Minstens agt jaar ervaring in 'n redaksionele omgewing;
 • Ervaring in spanbestuur
 • Uitstekende skryf- en redigeer-ervaring in beide Engels en Afrikaans;
 • Bladbeplanning- en uitleg-ervaring;
 • Vertroudheid met Eidos en Xsmile;
 • 'n Skerp nuussin en veelsydigheid;
 • Inisiatief en moet onafhanklik kan optree;
 • Uitstekende taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Moet onder druk kan werk;
 • Bereidheid om onreëlmatige ure te werk; en
 • 'n Geldige rybewys

 

Sleutelverantwoordelikhede:  

 • Lei, motiveer en mentor ’n span;
 • Beplan elk van die 14 gesoneerde uitgawes van TygerBurger
 • Identifiseer, evalueer en redigeer nuus spesifiek vir die teikenmark en soort publikasie;
 • Neem verantwoordelikheid vir redaksionele inhoud;
 • Verseker dat die publikasie voldoen aan alle bestuurswette, sowel as die Perskode van Suid-Afrika deur te verseker dat lasterlike inligting, briewe, ens. nie gepubliseer word nie;
 • Koördineer nuusinsameling om sperdatums te bereik;
 • Lei joernaliste op in die styl wat vereis word deur die betrokke publikasie of titel;
 • Verseker dat alle kopie binne gestelde sperdatums en volgens standaard gelewer word;
 • Verseker dat alle sperdatums nagekom is;
 • Skakel met bestuurs- en advertensie-afdeling om te verseker dat die beste moontlike produk op 'n weeklikse basis geproduseer word;
 • Bevorder kommersiële geleenthede in samewerking met die advertensie-afdeling;
 • Verstaan ​​die leser duidelik deur voortdurend terugvoering en kommentaar te evalueer, terwyl jy ook tendense in die globale media nagaan, evalueer en implementeer ;
 • Verteenwoordig die publikasie op 'n geloofwaardige, professionele en etiese wyse; en
 • Bestuur die redaksionele begroting en koste

Weens Media24 se gelyke indiensnemingbeleid sal kandidate uit die  aangewese groepe voorkeur geniet.