Head Of Marketing
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 14 September 2020

Job Details

Job Description

Media24 TV seeks to appoint a strategic project manager to assume responsibility as head of marketing for a new Pan-African TV lifestyle channel as well as for the Afrikaans lifestyle channel VIA (DStv channel 147).

The successful candidate will be responsible for developing and executing a dynamic, cost effective and impactful marketing strategy for these two channels. He/she will be based in Cape Town.

Requirements:
• Relevant qualification with a minimum of 6 years relevant experience.
• Knowledge and experience of marketing in the television and entertainment worlds.
• Effective budget and timeline management.
• Be creative with an eye for detail and quality control.
• Organised and deadline-driven.
• Knowledge of local and international television content.

Skills & Competencies
• Project management skills
• Creative strategic abilities
• Work with a lean budget
• Strong work ethic
• Leadership skills
• A good listener
• Be able to build a strong network
• Innovative marketing and commercial ideas for a variety of markets
• Excellent written and verbal communication
• The ability to manage a team and build relationships
• Able to work under pressure and meet deadlines
• Able to work independently
• Results oriented

Duties & Responsibilities
• Collaborate with channel head, content and commercial teams to develop clearly defined marketing strategies and deliver against the key marketing objectives
• Research markets trends to determine campaign demographics and marketing scope
• Manage and implement processes and structures for the new channel
• Taking brand ownership, translating brand strategy and positioning into tactics and an executable brand plan
• Project manage integrated marketing plans: Create timelines, set budgets, strategies and tactics that support execution of the concept
• Lead marketing and PR teams as well as external creative teams responsible for delivering on the marketing strategies
• Ensure successful channel launch and market penetration in specified territories
• Source, appoint and work with the creative team and/or freelance resources in various countries to produce local content
• Budget management: Oversee marketing expenditure and ensuring that money gets spent in sectors with the best ROI
• Work with the content and commercial team; enabling them to meet their channel objectives by providing campaigns, events, digital marketing, and PR that meets business results
• Sponsors and partnerships: Identify and actively pursue collaboration opportunities with internal and external parties to drive marketing programmes. Ensure effective management and recon of all marketing elements as part of barters and sponsorships
• Oversee the setup and structure of the Pan-African TV lifestyle channel’s delivery and playout processes
• Assist in contracting of producers
• Conceptualise innovative ATL campaigns for both channels
• Devise, implement, track, optimise and report on marketing initiatives
• Provide insights into competitor activities and strategies to compete more effectively
• Provide marketing leadership to the unit and stay current with recent developments and industry trends


About Us
Media24 is a leading media company in Africa with interests in digital media, newspapers, magazines, printing, distribution, book publishing, job classifieds and ecommerce. Media24’s digital media division, 24.com, is a leading African network of popular digital publishing brands and online services across internet, mobile and applications. 24.com is dedicated to creating and sustaining uniquely African online and mobile communities. As South Africa’s largest digital publishing house, the network welcomes over 16 million local unique browsers monthly. Media24 is part of Naspers, a multinational group of media and ecommerce platforms.


Media24 TV is op soek na ’n bestuurder van strategiese projekte om as bemarkingshoof verantwoordelikheid te aanvaar vir ’n nuwe Pan-Afrika-TV-leefstylkanaal sowel as die Afrikaanse leefstylkanaal VIA (DStv-kanaal 147).
Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die ontwikkeling en uitvoering van ’n dinamiese, kostedoeltreffende bemarkingstrategie vir hierdie twee kanale. Hy/sy sal in Kaapstad gebaseer wees.

Vereistes:
• Relevante kwalifikasie en minstens 6 jaar relevante ondervinding.
• Kennis en ervaring van bemarking in die televisie- en vermaakwêreld.
• Doeltreffende bestuur van begroting en tydlyn.
• Moet skeppend wees met ’n oog vir detail en gehaltebeheer.
• Georganiseerd en spertyd-gedrewe.
• Kennis van plaaslike en internasionale televisie-inhoud.

Vaardighede en vermoëns
• Projekbestuur
• Kreatiewe strategiese oplossings
• Werk met ’n knap begroting
• Sterk werketiek
• Sterk leierskap
• Goeie luisteraar
• Kan ’n sterk netwerk bou
• Innoverende bemarkings- en kommersiële idees vir ’n verskeidenheid markte
• Uitstekende skryf- en praatvermoëns
• Kan ’n span bestuur en verhoudings bou
• Kan onder druk werk en spertye nakom
• Kan onafhanklik werk
• Gerig op die behaal van resultate

Pligte en verantwoordelikhede
• Werk saam met die kanaalhoof en inhoud- en kommersiële spanne om duidelik gedefinieerde bemarkingstrategieë te ontwikkel om sleutel-bemarkingsdoelwitte te bereik
• Doen navorsing oor markneigings om die demografie en reikwydte van veldtogte vas te stel
• Bestuur en implementeer prosesse en strukture vir die nuwe kanaal
• Neem eienaarskap van die handelsmerk en ontwikkel taktiek en ’n handelsmerkplan om die strategie en posisionering suksesvol uit te voer
• Doen projekbestuur van geïntegreerde bemarkingsplanne: Skep tydlyne, stel begrotings, strategieë en taktieke op vir die uitvoer van die konsep
• Lei bemarkingspanne sowel as eksterne kreatiewe spanne wat verantwoordelik is vir die uitvoer van bemarkingstrategieë
• Verseker die suksesvolle vestiging van die kanaal en markpenetrasie in spesifieke gebiede
• Stel kreatiewe spanne en vryskutwerkers aan in verskillende lande en werk saam met hulle om plaaslike inhoud te produseer
• Begrotingbestuur: Hou toesig oor bemarkingbesteding en verseker dat die geld bestee word in sektore met die beste opbrengs op belegging
• Werk saam met die inhoud- en kommersiële spanne en help hulle om hul doelwitte te bereik deur veldtogte, geleenthede, digitale bemarking en PR te verskaf wat resultate sal lewer
• Borge en vennote: Identifiseer geleenthede vir samewerking met interne en eksterne partye en werk aktief met hulle saam om bemarkingsprogramme te dryf. Maak seker dat alle bemarkingselemente as deel van ooreenkomste en borgskappe doeltreffend bestuur word
• Hou toesig oor die vestiging en struktuur van die Pan-Afrika-TV-leefstylkanaal se lewering
• Help met die aanstelling van vervaardigers
• Konseptualiseer innoverende mediareklame-veldtogte vir albei kanale
• Bedink en implementeer bemarkingsprojekte en optimaliseer dit en doen deurgaans verslag hieroor
• Gee insig in mededingers se aktiwiteite en strategieë om meer doeltreffend te kompeteer
• Gee leiding aan die eenheid oor bemarkingsake om op die voorpunt te bly van ontwikkelings in die bedryf


Oor ons
Media24 is Afrika se toonaangewende uitgewersgroep en bied 24 uur per dag inligting en vermaak. Die groep het belange in koerante, tydskrifte, internetbesighede, uitgewerye, drukperse en verspreidingsmaatskappye. Baie van dié publikasies en besighede is bekroonde leiers op hul onderskeie terreine. Media24 het ook talle internasionale en plaaslike sustersmaatskappye in die mediabedryf deur sy beheermaatskappy, Naspers.