Production Editor- Son & Son op Sondag
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 09 May 2019 - Closing Date 28 May 2019

Job Details

Job Description


Job Details

Son is looking for a dynamic production editor. The production editor will report to the Editor in Chief: Son. This senior position gives the successful candidate the opportunity to ensure the smooth running of production processes of the publication and that all final deadlines are met within the editorial standard of Son.

 

Minimum Requirements       

 • Relevant post-graduate qualification in journalism or media studies or graphic design.
 • At least 2 years’ experience in a senior editorial role with 5 years’ experience in sub-editing, layout and graphic design;
 • Experience in managing a team;
 • Thorough working knowledge of newspaper production and the media environment;
 • Well-developed writing and editing ability in required languages;
 • Good general business understanding;
 • Thorough understanding of the target market of the publication;

 

Skills and competencies:

 

 • Excellent verbal communication skills
 • Excellent written communication skills
 • Pressure resilience
 • Strong relationship building skills
 • Excellent attention to detail
 • Problem-solving ability
 • Planning and organizing skills
 • Sound Judgment
 • Impact and influence

 

Duties & Responsibilities

 

 • Devise daily and weekly production plans in consultation with the editorial management team to meet required deadlines;
 • Brief the production team on daily assignments and deadlines, delegating work effectively so that production deadlines are met;
 • Be able to do page layout and graphic design;
 • Ensure that all layout and graphics work meet the quality standards of the publication and meets all deadlines;
 • Advise and provide guidance to production team on design and content;
 • Oversee the print quality of products, ensuring that quality standards are met, take corrective action where necessary;
 • Liaise with the various editors to co-ordinate work flow and schedules to ensure deadlines are met, priorities are recognised, and policies and procedures are followed;
 • Liaise with printers, ensuring that print deadlines are met;
 • Continuously improve efficiency and minimise costs;
 • Monitor the production process for any problems or delays, providing feedback to the team on any changes that affect the production process; and
 • Supervise, develop, lead and maintain a motivated and high-performance team within the production department.
 • Be prepared to work public holidays, weekends and after hours.

 

 

The closing date is Monday, 28 May 2019.
Posbeskrywing

Son is op soek na ’n dinamiese produksieredakteur. Die posbekleër sal aan die hoofredakteur van Son rapporteer. Hierdie senior pos bied aan die suksesvolle kandidaat die geleentheid om te verseker dat die produksieprosesse van die publikasie glad verloop, en dat alle finale spertye binne die redaksionele standaard van die betrokke koerant nagekom word.

 

Minimum Vereistes     

 

 • Toepaslike tersiêre kwalifikasie in joernalistiek of mediastudies of grafiese ontwerp
 • Minstens 5 jaar toepaslike ondervinding in sub en uitleg, waarvan minstens 2 jaar in ’n senior rol.
 • Ervaring in die bestuur van ’n span sal voordelig wees
 • Deeglike praktiese kennis van koerantproduksie en die media-omgewing;
 • Goed ontwikkelde redigeervermoë in vereiste tale;
 • Bedrewenheid in relevante rekenaarpakkette en toepassings.

 

Vaardighede en Vermoëns  

 

 • Vermoë om onder druk te werk en streng spertye te haal
 • Uitstekende skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede in die vereiste tale
 • Sterk interpersoonlike vaardighede
 • Uitstekende oog vir detail
 • Probleemoplossingsvaardighede
 • Beplanningsvaardighede en organisasievermoë
 • Goeie oordeelsvermoë
 • Uitstekende tydbestuursvaardighede

Pligte en Verantwoordelikhede     

 

 • Ontwerp daaglikse en weeklikse produksieplanne in oorleg met die redaksionele bestuurspan om vereiste spertye te haal
 • Gee opdragte aan die produksiespan oor daaglikse opdragte en spertye, delegeer werk doeltreffend sodat produksiespertye nagekom word
 • Moet bladuitleg en grafiese ontwerp kan doen
 • Maak seker dat alle uitlegwerk en grafiese werk aan die gehaltestandaarde van die publikasie voldoen en alle spertye nakom
 • Adviseer en lei produksiespan ten opsigte van ontwerp en inhoud
 • Hou toesig oor die gehalte van drukwerk van produkte, en maak seker dat gehaltestandaarde nagekom word; doen regstellende stappe indien nodig
 • Skakel met die onderskeie redakteurs ten einde werkvloei en skedules te koördineer en te verseker dat spertye nagekom, prioriteite erken en beleid/prosedures nagevolg word
 • Skakel met drukkers en maak seker dat drukspertye nagekom word
 • Verbeter deurlopend doeltreffendheid en beperk koste
 • Monitor die produksieproses vir enige probleme of vertragings, verskaf terugvoer aan die span oor enige veranderinge wat die produksieproses raak
 • Hou toesig oor, ontwikkel, lei en behou ’n gemotiveerde en hoëprestasie-span in die Produksie-afdeling
 • Wees gewillig om op publieke vakansie, na-ure, en naweke te werk.


Sluitingsdatum: 28 Mei 2019